راه حل ما: کسب و کارتان را بهینه کنید

title-fa خدمات مشاوره
  • شناخت، مدلسازي ومستندسازي نيازهاي مشتري برآمده از الزامات كسب وكار
  • شناخت فرصت ها و نوآوريهاي تكنولوژيك در محيط
  • تطبيق اين فرصتها با نيازهاي کاری وارائه راهکارهای خصوصی شده
  • امكانسنجي پروژه هاي تهيه و پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي كاربردي
  • پیشنهاد معماری IT و چارچوب های سازمانی
  • مشاوره تكنولوژي به مشتري درانتخاب ابزار مناسب
     

 

بالای صفحه نسخه چاپی